Jiwe: Yu Hai Au Ameshavuta?

  
0:00
-8:10

Jiwe mzima au kavuta?